Årsmöte 29 februari 2024

  • 7 feb 2024

Kallelse till årsmöte i

Vänersborgs segelsällskap


 


 

Välkomna till årsmötet 2024, torsdagen den 29 februari kl 19.00 i klubbstugan

 

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda på e-post vss@vss.gotanet.se senast den 16 februari.

Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på hemsidan och finnas tillgängliga i klubbhuset senast en vecka före mötet. Föredragningslista nedan enligt stadgarna.

Valberedningen har förslag till alla poster!


Välkomna!


 

/ Styrelsen


 

Dagordning årsmöte 2024-02-29


 

1. Mötets öppnande. Fastställande av röstlängd

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av föredragningslista

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret

  1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år

b) ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år samt eventuella fyllnadsval för en tid av 1 år

c) två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.

d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande

e) beslut om val av ombud till SDF-möten (och andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud)

11. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.

12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande
verksam­hets-/räkenskapsåret.

13. Fastställande av medlemsavgifter för 2024 och 2025 samt övriga avgifter

14. Mötets avslutning